Odia Poetry

ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗ ନ ବାଡି

ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗ ନ ବାଡ଼ି
      ନେଇଛି ସିଲଟ ଖଡ଼ି
ବସିବି ମୁଁ ଆଗ ଧାଡି
        ସେଇଠି ବସିବି ପଢି ।।
ଦିଦି ଯାହା ଦେବେ ପାଠ
         ପଢିବି ମୁଖସ୍ତ କରି
ଲେଖିବାକୁ ଦେବେ ଯାହା
          ଲେଖିବି ମୁଁ କରି ଧାଡି ।।
ହେଵ ଯେବେ ଖେଳ ଛୁଟି
       ଖାଇବାକୁ ଦେବେ  ଯାଚି
ଆଣ୍ଡା ତ  ରକାରୀ ଭାତ
       ଖାଇବି ମୁଁ ହୋଇ ଖୁସି ।।
ବେଶନ ତେଲ ଛତୁଆ
          ଆମକୁତ ଯିଵ ମିଳି
ବସନ୍ତ ପୋ ଲି ଓ ଟୀକା
         ଓ ଉଷଧି ଭଳି ଭଳି ।।
ଖେଳଣା ଓ ବ ହି ଖାତା
ଦେବେସେ ତାଟି ଆ ଥାଳି
ଜାମା ଓ କୁରୁତା ଦେବେ
          ଆମକୁ ସିଲେଇ କରି।।
         ଖେଳିବୁ ତ  ଆମେ ଖେଳ
ସବୁ ପିଲା ହୋଇ ମେଳି
          ଖାଇବୁନି ଆମେ ମା ଡ଼
        କରିବୁନି କେହି କଳି ।।
ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହି
          ଆମରି ଅଙ୍ଗନ ବାଡ଼ି
ଵଡ଼ ହେଲା ଯାଏ ଆମେ
           ସେଇଠି ଥିବୁ ତ ପଢି ।।
——/—————————/—————
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ମା ବୀଣପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳ ପଦୀ ,ଵନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ,
ମୋ ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *